علل نارضایتی از بیمه

علل نارضایتی از بیمه

تحلیلی بر علل نارضایتی بیمه گذاران در زمان دریافت خسارت

از دیدگاه بازاریابی ، صنعت بیمه در زمره صنایع خدماتی محسوب می شود . از آنجا که رشته بیمه بعنوان یکی از رشته های خدماتی محسوب می شود و به این خاطر که در فروش خدمات ما با چها ویژگی مهم روبرو هستیم که انرا از سایر کالا ها و محصولات…