علم بازاریابی

علم بازاریابی

نقاط انفصال در روند بازاریابی نمایندگان و کارگزاران، ثبات پرتفوی را تخریب می کند

متاسفانه تلاشهای وافر و وسیع شبکه نمایندگی و کارگزاری بیمه در بازار بیمه کشور ما ,در نقاط انفصال دچار لطمه شده و هرساله تعداد زیادی از بیمه گذاران با تغییر شرکت بیمه خود موجب از بین رفتن ثبات پرتفوی و انتقال انها به سایر شرکت های بیمه و…

چگونه می توان فرایند روابط عمومی را در دفتر نمایندگی و کارگزاری پیاده کرد

سالهاست کارشناسان علم بازاریابی بر این باورند که امروزه روابط عمومی بسیار موثر تر از تبلیغات است و شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بجای هزینه سنگین در تبلیغات با تمرکز در روابط عمومی و هزینه کمتر در این زمینه می توانند اثر بخشی بیشتری را شاهد…