علم حقوق

علم حقوق

حجم وسیع چک‌های برگشتی در کرمان

ترابی‌میرزایی گفت: کلمه چک یک واژه انگلیسی است که وارد فرهنگ و زبان فارسی شده است و در زبان انگلیسی نیز چک به همین معنا و کاربردی که ما در علم حقوق داریم، استفاده می شود..