علیرضا زراعی

علیرضا زراعی

بیمارستان گاندی و زوایای جدیدی از ریسک برای بیمه گران

اغلب در ارزیابی انجام شده ریسک‌ها توسط کارشناسان صنعت بیمه دو مقوله مهم مخاطرات فنی و مهندسی ابنیه در کنار ریسک‌های اخلاقی مورد نظر قرار می‌گیرد.با توضیحات ارائه شده توسط مدیر عامل سازمان آتش نشانی در رابطه با وجود بنزین در کامپوزیت نمای…

سوختن بیمارستان گاندی یا سوختن راهبرد رقابت کور موسسات بیمه

سوختن بیمارستان گاندی یا سوختن راهبرد رقابت کور موسسات بیمه و عدم توجه به مبانی ریسک شناسایی بیمه مرکزی ایران اگر چه نقد تند و سرزنش کننده شرکتهای بیمه توسط مهندس زنگنه وزیر نفت زمان بروز حادثه پتروشیمی بوعلی در همایش مدیران صنعت بیمه، به…