علی بنیادی نائینی ، معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی

علی بنیادی نائینی ، معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی

راهبرد معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی / تسهیل گری و نوآوری در فرایندها/ آیین نامه 90 چگونه اصلاح می…

معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی : تسهيل‌گري ما به‌عنوان نهاد ناظر ظهورش در آيين‌نامه‌ها است، آيين‌نامه‌هايي كه در كميسيون تخصصي و بعد در شوراي عالي بيمه تصويب مي‌شود. بنابراين ما بايد با نگاه تسهيل‌گري در كنار تنظيم‌گري بتوانيم نوآوري را در…