علی سبزی

علی سبزی

صنعت بیمه در لبه تیغ نقد / علی سبزی

مدیر طرح و توسعه شرکت بیمه آسیا گفت: دغدغه نمایندگان مجلس برای صنعت بیمه مهم است اما راه حل منطقی برای اجتناب از افزایش قیمت حق بیمه را باید در علل افزایش قیمت یا دیه جستجو کرد.