عملکرد بورسی

عملکرد بورسی

همنشینی با زیان ماحصل عملکرد شرکتهای بیمه در 1400 / کدام شرکتهای بیمه در پرتگاه ورشکستگی قرار دارند؟

در گزارش پیشین به عملکرد تفکیکی شرکت‌های بیمه بزرگ در نه ماهه نخست سال 1400 پرداخته شد. در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی کوچک (با مانده دارایی کمتر از 50 هزار میلیارد ریال) در نه ماهه نخست سال 1400 و تغییرات آنها نسبت به نه…