عملکرد ماهواره در فضا

عملکرد ماهواره در فضا

رئیس سازمان فضایی ایران: برای اولین بار یک شرکت ایرانی عملکرد ماهواره در فضا را بیمه کرد

رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه برای پوشش ماهواره ها با صندوق های خطر پذیر و بیمه ها تعامل کردیم گفت برای اولین بار یک شرکت بیمه، ماهواره در فضا را بیمه کرد. اشاره رییس سازمان فضایی به شرکت بیمه تجارت نو است.