عملیات بیمه گری

عملیات بیمه گری

شرکت های بیمه اروپایی با چالش های عملیاتی دست و پنجه نرم می کنند

شرکت های بیمه با چالش های عملیاتی دست و پنجه نرم می کنند، زیرا بازار همچنان با عوامل منفی در سراسر قاره مواجه است. یک مطالعه جدید نشان می دهد که اکثر شرکت ها دسترسی به داده های مورد نیاز برای برتری در کار خود را یک چالش می دانند و این در…

بررسی شاخص‌هاي سودآوري در شرکت‌های بیمه/ جعفر یاری

بررسی نتیجه سود عملیاتی مؤید این نکته است که سودآوری شرکت‌ها بیشتر با تکیه بر درآمدهای سرمایه‌گذاری و سایر درآمدهای عملیاتی توأم با مدیریت مناسب هزینه‌های اداری و مالی صورت گرفته است. ملاحظه می‌شود که نتایج عملکرد بیمه‌گری، عاملی کاهنده…