مجید تقی لو

مجید تقی لو

تحلیل ساختار صنعت اتکایی ایران / مجید تقی‌لو

مجید تقی لو که به عنوان سرپرست معاونت اتکایی بیمه مرکزی انتخاب شده است پیش از این و در سال۱۴۰۰ در نشریه بیمه داری نوین نگاهی موجز و مبسوط به بازار اتکایی کشور داشته که بازنشر آن خالی از لطف نیست. به نظر می رسد با توجه به سوابق تقی لو در…