مدیر سفارشی

مدیر سفارشی

حتی یک مورد هم انتصاب سفارشی در صنعت بیمه وجود ندارد/ آیین نامه 90 نیازمند بازنگری است

مدير كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي بیمه مرکزی :پیشنهادات سفارش انتصاباتی به هر حال در کشور ما وجود دارد اما بیمه مرکزی در این راستا چه کاری انجام داده است؟ ایین نماه 90 را تصویب کرده است.یک مورد شما پیدا نمی کنید که با وجود تصویب آیین…