مسکو

مسکو

دست خالی صنعت بیمه در سفر مسکو

در حالیکه چالش های صنعت بیمه کمتر از شبکه بانکی نیست و حبس ریسک در داخل کشور هشداری به دولتمردان است و اتفاقا ظرفیتهای همکاری متقابل بیمه ای بین ایران و روسیه فراهم است؛ اما توافقات بیمه ای جایی در سفر خاندوزی به مسکو نداشته است.