معافیت مالیات بر ارزش افزوده

معافیت مالیات بر ارزش افزوده

از حضور نمایندگان سندیکا در هیئت های بدوی تامین اجتماعی تا تشکیل کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت…

سید محمد کریمی در متن خداحافظی خود با اهالی صنعت بیمه به برخی اقدامات سندیکا در دوران مسئولیت خویش اشاره کرد: اخذ مجوز موسسه داوری بیمه، جلسات هم اندیشی با قضات محترم، تشکیل کارگروه حل و فصل مشکلات فی مابین قوه قضائیه و صنعت بیمه، حضور…