مگاپروژه کامتینا

مگاپروژه کامتینا

کامتینا؛ الگوی شرکت های بیمه برای سرمایه گذاری

در حالی اجرای مگاپروژه کامتینا در جزیره کیش آغاز شده که می توان آن را گام بلند بیمه ملت در اشتغال زایی و توسعه گردشگری و الگویی برای سایر شرکت های بیمه در جهت سرمایه گذاری در پروژهای اقتصادی ارزیابی کرد.