مطالب مرتبط با نشریه بیمه‌داری

تحسیری : بیمه گران باید در پوشش ریسک ها در سال 99 دقت کنند

مدير كل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی:

پرهیز از تمرکز بر یک رشته خاص، درس دیگر کرونا به شبکه فروش بیمه

یک میزگرد با مشارکت دو همکار قدیمی را بخوانید:

کلاف سر در گم مغایرتها از کجا آغاز شد؟ / نقطه ضعف شرکتهای بیمه در خط مقدم دریافت اطلاعات / چهار شاخص آماری صنعت بیمه که باید باز تعریف شود

پیشنهاد مدیر مسئول بیمه داری نوین به بازیگران صنعت بیمه

هفدهمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد

از ولوله کرونا تا کلاف سر در گم مغایرتها در صنعت بیمه / ریسک ها را سربکش

برای اولین بار در صنعت بیمه صورت گرفت؛

مقایسه بیمة عمر در ایران و جهان // درآمد ناشی از بیمه های عمر در کجا سرمایه گذاری می شود + نمودار های مقایسه ای

اما و اگرهای دریافت چکِ تضمین از ارزیابان خسارت مستقل / از رفتارهای سلیقه ای تا مفاد مندرج در ایین نامه

ریسک نیوز منتشر می کند

بررسی دیدگاههای نظارتی امین با خبرگان صنعت بیمه

  1. 1