نقش روابط عمومی،

نقش روابط عمومی،

روابط عمومی حرّاف یا مدیریت برند جذّاب/ فرید میرموسوی

در چنین زمانه‌ای «برند پرست» بدیهی است که تعاریف پیشنین روابط عمومی نیز رنگ باخته و دیگرگون شوند. آن رویکرد سنتی که نقش روابط عمومی را، تنها در انتقال پیام‌ به درون و برون سازمان محدود و منحصر می‌دید و جایگاه سازمانی وی را نیز در حد همین…

ضرورت تحول کارکردهای روابط عمومی همگام با تحولات روز

امروزه با پدیده تحول دیجیتال در صنایع مختلف روبرو هستیم که بدون شک روابط عمومی ها می توانند از این پدیده نوین در ایجاد حلقه ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی برای نفوذ برند سازمان در اذهان ذینفعان بهره برند تا جائی که با سنجش افکار عمومی…