همایش بیمه و توسعه

همایش بیمه و توسعه

هر شرکت بیمه یک محصول و طرح چند سؤال/ آزاده محسنی

اما نقش نهاد ناظر در این میان چیست؟ و سؤال مهم‌تر اینکه آیا نهاد نظارتی که همایش‌ها را با شعاری چون نوآوری و هر سال یک محصول مزین می‌کند، فرایندهای نظارتی‌اش را مطابق با سیر تحول‌آفرینی و نوآوری بیمه‌گران تغییر داده یا همان پارادایم‌های…