هیات مدیره بیمه ملت

هیات مدیره بیمه ملت

ملت در برزخ!

شرایط ویژه هیات مدیره بیمه ملت دو عضو ماده هفدهی را در برزخ تصمیم گیری قرار داده ،بخصوص اسماعیل دلفراز که با امیدهای بسیاری پا به بیمه ملت نهاد؛ اما به نظر می رسد سهامداران بیمه ملت باید به روز شمار بیمه ایران دقت و تصمیمی بهینه اتخاذ کنند.