هیات مدیره شرکتهای بیمه

هیات مدیره شرکتهای بیمه

چالش فرآیند/ محمود فراهانی

وقتی فروش تنها دغدغه یک شرکت بیمه باشد اتفاق عجیبی نیست اگر شاهد باشیم که آن شرکت زیر سلطه شبکه فروش خود قرار گیرد. در چنین شرایطی لاجرم تعیین کنندگان استراتژی شرکت به جای آنکه مغز سیستم یعنی هیئت مدیره باشند بازوی فروش یعنی شبکه فروش…