پرونده خسارت

پرونده خسارت

پیشگیری بهتر از پرداخت/علی ندری

مگر غیر از این است که هر پرونده خسارت، کلیدی برای پیشگیری حوادث مشابه با علل مشابه است؟ به همین علت ایجاد بانک اطلاعاتی به روز حوادث و خسارات در رشته های مختلف بیمه ای و به اشتراک گذاری درس آموزی های ناشی از آن ها قطعا در کنترل و کاهش ریسک…