پژوهشکده بیمه

پژوهشکده بیمه

چالش های توسعه بیمه زندگی در ایران با تاکید بر بیمه های زندگی غیر پس اندازی +فایل پژوهش

نمی‌توان بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را در دسته بیمه‌های عمر مختلط قرار داد و در نتیجه این بیمه‌‌های زندگی در دسته‌بندی ارائه شده در آیین‌نامه ۶۸ قرار نمی‌گیرند و همین امر موجب بروز اشکال در محاسبات بیمه‌ای شرکت، شفافیت و گزارشگری مالی و همچنین…