کارگزاری آنلاین

کارگزاری آنلاین

فقدان سازوکار نظارت بر تبلیغات بیمه ای

اخیرا بیمه مرکزی، یک کارگزاری آنلاین را به استناد «ماده 26 آیین نامه شماره 92 مصوب شورای عالی بیمه" مستوجب دریافت تذکر و توقف پخش محتوای غیرواقعی خود در تبلیغات صدا و سیما شناخته است. وجود مقررات برای اینکه تبلیغات باعث تضيیع حقوق ذی نفعان…

جهت‌گیری اخیر دولت، تعاریف آیین نامه کارگزاری آنلاین را تغییر داد/شفاف سازی رابطة رئیس کل با وزیر…

تعریف سکوها با تعاریف ما در نظام مصوب در شورای عالی بیمه‌ای ناسازگار است از جمله اینکه آیا این سکوها را نمایندگی تلقی کنیم یا کارگزاری؟/عدم دخالت در تصمیمات اجرایی شرکت‌های بیمه است به این چالش از قدیم نیز اعتقاد داشتم در واقع در دورانی که…