کمیته مشترک دعاوی دریایی

کمیته مشترک دعاوی دریایی

بیمه‌ گران بازار لندن دستورالعمل‌ هایی را برای دعاوی تلفات دریایی منتشر می‌ کنند

دستورالعمل های جدیدی توسط بیمه گران دریایی در بازار لندن به منظور کمک به بهبود همکاری در رسیدگی به تلفات کشتیرانی مورد توافق قرار گرفته است. هدف ایجاد یک پروتکل در پی ارتقای ارتباط مؤثرتر بین طرف های مختلف درگیر در پاسخگویی به خسارت های…