27 اردیبهشت روز زوابط عمومی،

27 اردیبهشت روز زوابط عمومی،

ضرورت تحول کارکردهای روابط عمومی همگام با تحولات روز

امروزه با پدیده تحول دیجیتال در صنایع مختلف روبرو هستیم که بدون شک روابط عمومی ها می توانند از این پدیده نوین در ایجاد حلقه ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی برای نفوذ برند سازمان در اذهان ذینفعان بهره برند تا جائی که با سنجش افکار عمومی…