احراز صلاحیت مدیران

احراز صلاحیت مدیران

حرفه ای­ گری در صنعت بیمه و ضرورت توجه به شاخص صلاحیت ها

خبر واگذاری مسئولیت احراز صلاحیت مسئولان کلیدی و عملیاتی به موسسات بیمه‌ای از سوی بیمه مرکزی، که اخیر در محافل خبری مطرح شد، برای نگارنده که درباره مفهوم حرفه ­ای ­گری در صنعت بیمه مطالعاتی دارد، تأمل برانگیز است.

چند وجهی احراز صلاحیت مدیران بیمه ای

احراز صلاحیت یک مقوله چند وجهی است و در شرایط فعلی تنها زمانی شاهد احراز صلاحیت فعالانه خواهیم بود که زمینه تحول در سازوکارهای نظارت فراهم شود. سازوکارهایی که بر به حداقل رساندن نظارت مستقیم و حداکثر کردن نظارت غیرمستقیم تاکید دارد.