اشتغال کارکنان زن در صنعت بیمه

اشتغال کارکنان زن در صنعت بیمه

بیمه های دولتی و خصولتی پایین‌ترین ضرایب اشتغال بانوان را دارند/ زنان تحصیلکرده در کدام شرکتهای بیمه…

علیرغم رشد تعداد کارکنان صنعت بیمه سهم زنان شاغل در صنعت بیمه نسبت به کل کارکنان این صنعت در سال‌های اخیر تقریبا ثابت بوده است./ نکته قابل توجه آنکه شرکت‌های بیمه دولتی و خصولتی ایران، ایران معین، آسیا، دانا و البرز که بیشترین تعداد…