اصلاح قانون بازار سرمایه

اصلاح قانون بازار سرمایه

پیشنهاد کاهش فرصت هشت‌ماهه شرکت‌ها برای پرداخت سود در اصلاح قانون بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اواراق بهادار گفت: پیشنهاد کاهش فرصت هشت‌ماهه شرکت ها برای پرداخت سود ارائه شده و در اصلاح قانون بازار مورد توجه قرار گرفته که این اتفاق نیازمند مصوبه مجلس است.