اعتماد سازی مشتری در بیمه عمر

اعتماد سازی مشتری در بیمه عمر

زمستان سرد، فصل داغ خرید بیمه عمر + نمودار 15 شرکت بیمه

بر اساس اطلاعات تجمیعی، روند کل حق بیمه دریافتی در بیمه عمر نیز در طول هر سال روندی نسبتا صعودی دارد. نکته قابل اهمیت در این روند، رشد قابل توجه حق بیمه دریافتی رشته عمر در فصل زمستان هر سال نسبت به سایر فصول است.نحوه بهره برداری از این…

نقدی بر حرفه ای گری ارکان صنعت بیمه در حوزه بیمه های زندگی

چرا سهم بیمه های زندگی از تولید حق بیمه در ایران، کمتر از ده درصد و از تولید ناخالص داخلی کمتر از پانزده صدم درصد است؟ و نیز چرا صنعت بیمه در کشور ایران با دنیای مدرن و حتی کشورهای همجوار فاصله زیادی دارد؟ البته موارد فاصله ما با…