اعزام کارمندان به غزه

اعزام کارمندان به غزه

شرایط اعزام پرستاران ایرانی به غزه

وی افزود: بسته بودن گذرگاه رفح و نبود شرایط اعزام نیروهای امدادی و کمک رسانی به غزه، نابسامانی اوضاع را تشدید کرده و اکنون مردم مظلوم غزه به شدت نیازمند کمک های بهداشتی و درمانی هستند.