اوراق اتکائی،

اوراق اتکائی،

آیا اوراق بهادار بیمه ای طرفدار دارد ؟ / بهادار سازی اوراق بیمه جذابیتی برای بازار ایجاد می کند؟

خامسیان: در جمع‌بندی باید بگویم که امروز اوراق بهادار بیمه‌ای بومی شده است؛ اما از نظر ساختاری همخوانی ندارد مثلاً اتکایی پر بازده نیست؛ اگر پر بازده بود قیمت نسبی سهام شرکت‌های اتکایی بالا بود؛ بنابراین ما در جایی حضور داریم که طرفداری…