بیمه اسماری

بیمه اسماری

روابط عمومی حلقه تکمیل کننده ارکان سازمان / ماندانا محمد زاده

آنچه که  مسلم است روابط عمومی علاوه بر کارکردهای فراسازمانی جهت ایجاد ارتباط موثر با نهادهای دیگر و رسانه ها، کارکرد مهم دیگری یعنی ایجاد ارتباط میان اجزا داخلی سازمان را بر عهده دارد.روابط عمومی حلقه تکمیل کننده ارکان یک نهاد است، بخصوص در…