بیمه تعاون،

بیمه تعاون،

تشدید خطر در کارخانه سدیم فیروزآباد و هشدار بیمه تعاون / بی توجهی مدیران کارخانه کربنات کاوه و خسارت…

کارخانه سدیم کربنات کاوه در شهرستان فیروز آباد که عصر روز دوشنبه دچار حریق و انفجار شد از سوی بیمه تعاون هشدار افزایش ریسک و خطر دریافت کرده بود که نهایتا بر اساس اصل تشدید خطر در ماده 16 قانون بیمه قراداد فسخ می گردد اما اینکه آیا مدیریت…