ریتینگ مدیران

ریتینگ مدیران

منهای صفر / آزاده محسنی

آیا اهداف بیمه مرکزی از تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد مدیران بیمه‌ای محقق شده است؟آیا نتایج عملیاتی این کمیته در قالب ریتینگ مدیران به معیار و شاخصی برای انتصابات تبدیل شده است؟ یا همچنان رانت و سفارش بر جابجايی‌ها حاکمیت می‌کند؟ آیا مدیرانی…