شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی

شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی

ضرورت اتحاد شرکت‌های اتکایی جهت استاندارد سازی عملیات بیمه گران صادرکننده

نوشین ختایی کارشناس بیمه و اتکائی تاکید کرد: اتحاد شرکت‌های بیمه‌گر اتکایی در بهترکردن عملیات شرکت‌های بیمه صادرکننده، یک فاکتور بسیار مهم و بااهمیت است و در صدور بیمه‌نامه علی‌الخصوص بیمه‌های بزرگ و تخصصی مثل نفت و انرژی و یا هواپیما و…