شرکتهای بیمه در ترکیه

شرکتهای بیمه در ترکیه

بیمه ترکیه؛ بازاری در حال تحول

برای تجار، بازار بیمه ترکیه بازار پویایی محسوب می شود چرا که همواره در حال رشد و به روز شدن است و در نتیجه این بازار به طور مداوم در حال تغییر و تحول و نوسازی خود است.