شرکتهیا بیمه

شرکتهیا بیمه

ناکارآمدی شورای عالی بیمه به روایت یک عضو شورا / چالش نظام تصمیم سازی در بالاترین رکن صنعت بیمه

شاید بتوان بیشترین انتقاد را به ساختار شورای عالی بیمه وارد آورد چرا که اغلب اعضاء بیشتر نقش تشریفاتی برای اعمال برنامه ها و نظرات بیمه مرکزی را دارند به عبارتی یکی از چالش های موجود این است که عموما نهاد ناظر انچه را که مد نظر دارد به…