شرکت خصوصی کوروش

شرکت خصوصی کوروش

نماد توسعه فرهنگ بیمه در کما/بیمه حتی در منشور کوروش آمده است

عبدالمحمود ضرابی ، تازگی طرح، عدم الزام، اختیاری بودن و عدم توسعه مطلوب فرهنگ بیمه در جامعه را از دلایل عرضه کم بیمه عمر و سرمایه گذاری برشمرد و تاکید کرد این نوع بیمه نماد توسعه فرهنگ بیمه ای در هر جامعه ای است و بر این اساس باید بیشتر…