شرکت داریس

شرکت داریس

ماجرای معاون ارزی بانک مرکزی

مدتی است روابط بین محمد آرام بنیار که در حال حاضر معاون ارزی بانک مرکزی است و برادران میرمحمد میگونی در مورد پرونده قبلی شرکت داریس و در مورد جابجایی ارز سر زبانها افتاده و نقل محافل بانکی و اقتصادی شده است.