شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت مدیریت منابع آب ایران

ترسناک‌ترین سال ایران طی ۸۵ سال اخیر!

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سال پیش می‌گفتیم وارد سومین سال خشکسالی شدیم که در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده، اما امسال باید بگوییم وارد چهارمین سال خشکسالی بی سابقه در ۸۵ سال گذشته شده ایم.