شرکت های بیمه

شرکت های بیمه

پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و حرفهای تکراری در همایش ملی بیمه

پورابراهیمی در همایش بیمه و توسعه با انتقاد از عدم رعایت برخی قوانین گفت: تمام دستگاهها را برای حمایت از صنعت بیمه بسیج می کنم، رسانه ریسک‌نیوز این سخن تاریخی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را ثبت می کند تا در آینده راستی آزمایی شود.

جزئیات اصلاح آیین نامه 97 بیمه از سوی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی با اشاره به تدوین نظام رتبه بندی شرکت های بیمه از سوی نهاد ناظر در آینده نزدیک افزود: شرکت های بیمه با توانگری بالا و کسب رتبه خوب می توانند از اختیار عمل بیشتری در رعايت حد نصاب مندرج در این آیین نامه برخوردار…