شرکت های نرم افزاری

شرکت های نرم افزاری

بیمه مسئولیت دارایی های هوشمند

"تام کورن ول" نایس رئیس بخش بیمه فناوری "چاب"، معتقد است که در عصر حاضر پیشرفت کارگزاران در زمینه دارایی های هوشمند مورد توجه فزاینده مدیران ریسک قرار گرفته است. این مسئله ناشی از تحقیقی است که بیمه "لویدز لندن" و انجمن مدیران بیمه و ریسک…