شعر معاصر

شعر معاصر

احتمال تغییر روز شعر و ادب فارسی

عده ای انتخاب نام شاعری همچون فردوسی را برای این روز برازنده‌تر می‌دانند که به نوعی نجات‌دهنده زبان و ادبیات فارسی محسوب می‌شود.