شمولیت ماده 141

شمولیت ماده 141

بیمه حافظ افزایش سرمایه می دهد / ماده 141 مشمول بیمه حافظ نمی شود

موضوع ماده 141 قانون تجارت، به دلیل افزایش سرمایه در هفته‌های پیش رو، مشمول بیمه حافظ نمی‌شود و هیچ مرجع حقوقی و قانونی، موضوع ماده 141 را برای شرکتی که اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه انجام داده‌است؛  لحاظ نمی‌کند.

راهکارهای بیمه میهن برای برون رفت از شمولیت ماده 141

شرکت بیمه میهن با توجه به دستورالعمل پذیرش عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، برنامه جامع عملیاتی خود را جهت برون رفت از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را منتشر نمود.