شناسائی سود

شناسائی سود

زیان انباشته در بیمه دانا جبران شد / دانا سودده ترین شرکت بیمه بورسی

ثبت این عدد باعث شده تا بیمه دانا سودده ترین شرکت بیمه ای بورسی در نه ماهه نخست سال جاری لقب گیرد. همچنین با شناسایی این سود زیان انباشته بیمه دانا به صورت کامل جبران شده و این شرکت وارد ناحیه سود انباشته شد.