شهریه دانشگاه آزاد

شهریه دانشگاه آزاد

زمان افزایش شهریه دانشگاه آزاد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: میرزاده در جلسه کمیسیون آموزش از عدم افزایش دانشجویان این دانشگاه تا مهرماه خبر داد.