شهید تهرانی مقدم

شهید تهرانی مقدم

کتاب مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث منتشر شد

کتاب مبانی بیمه سنجی بیمه های حوادث با هدف توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای متخصصان این حوزه که دارای دانش عملی در مورد چگونگی کنش متقابل ریسک‌های مختلف با یکدیگر و با محیط وقوع این ریسک‌ها هستند، انتشار یافت.