شیما آرا معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه سامان

شیما آرا معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه سامان

عواملی که نشان می دهد آیین نامه 68 باید بازنگری شود

معاونت فنی بیمه های زندگی بیمه سامان تاکید کرد: شايد تا الان نياز احساس نمي‌شد، ولي از الان به بعد اين نياز احساس مي‌شود كه در آيين‌نامه 68  يك بازنگري داشته باشيم همچنین روي  نرخ بهره فني هم ، با وجود اين‌كه در آيين‌نامه اشاره شده، اما…