صفحه آرایی

صفحه آرایی

دانشکده خبر دوره های جدید آموزشی برگزار می کند

در این دوره از رشته هایی همچون دوره های خبرنگاری مقدماتی و پیشرفته، روابط عمومی، مترجمی خبر انگلیسی، عکاسی خبری، عکاسی با تلفن همراه، گویندگی و اجرا، صفحه آرایی مطبوعاتی ثبت نام به عمل می آید.