صنایع گاز

صنایع گاز

تمایل بانکهای آمریکایی برای حضور در ایران

ز صبح روز دوشنبه ۴آذر تلفن دفتر اتاق بازرگانی آلمان و ایران یک لحظه هم قطع نمی‌شود. مراجعان تلفنی پشت خط بیش از همه مدیران شرکت‌های متوسط آلمانی هستند که می‌خواهند در مورد جزئیات توافقنامه هسته‌ای غرب با ایران در ژنو پرس و جو کنند.