صندوق بازنشستگان

صندوق بازنشستگان

بهره مندی از خدمات بیمه طلایی و مطالبات بازنشستگان کشوری طی هفته آینده پرداخت میشود

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله دیگری از مطالبات بازنشستگان کشوری طی هفته آینده خبر داد و گفت: در این مرحله ۲۰۰ هزار تومان به هر بازنشسته تعلق می گیرد.تاکنون هفت مرحله از مطالبات بازنشستگان کشوری پرداخت شده است و تاکنون یک…